ساز درون

در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست